Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

สมัครงาน

WORK WITH US!
ตำแหน่ง: แม่บ้าน / พนักงานต้อนรับจัดเลี้ยง / พนักงานบริการห้องอาหารพนักงานบริการ (เบลล์) / บาร์น้ำ
คุณสมบัติ : สัญชาติไทย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่ง: ช่าง / การตลาด/ การขาย / บัญชี
คุณสมบัติ : สัญชาติไทย สําหรับช่าง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
สําหรับการตลาด/ บัญชี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-446-7700 ต่อ 703
E-mail: hr@therichhotel.com หรือ สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงแรมเดอะริช(สะพานพระรามห้า)

หมายเหตุ เอกสารในการสมัครงาน

  1. ใบสมัคร
  2. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน
  3. วุฒิการศึกษา / ใบรับรองการศึกษา / ใบรับรองการผ่านงาน
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จํานวน 2 รูป

โหลดใบสมัครที่นี้ (กรอกทั้ง 2 ใบ)

Advertisement
%d bloggers like this: